Javascript is required

Kasutustingimused

Webzero OÜ, registrikood 16804172, aadress Osmussaare 4, 13811, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi Autodiiler) haldab kuulutuste Veebiportaali www.autodiiler.ee (edaspidi „Veebiportaal“), mis võimaldab kasutajatel avaldada uute ja kasutatud sõidukite jms (edaspidi „objektide") tehnika  müügi, ostu- ja rendikuulutusi.

Kasutaja“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast Veebiportaali kasutajaks või kasutab Veebiportaali ilma selleks eraldi kasutajakontot loomata. Kasutustingimused ning nendes toodud reeglid kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Veebiportaali kasutajakontot omamata. Kasutustingimustega nõustumisel ja/või Veebiportaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et Kasutustingimused on Kasutajale siduvad. Kasutustingimustega nõustumisel muutuvad need Kasutaja ja Veebiportaali vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Veebiportaali teenuse osutamist.

1. Veebportaali teenus

    1.1. Autodiiler pakub Veebiportaali Kasutajatele teenust, mis võimaldab kasutajatel avaldada uute ja kasutatud sõidukite jms tehnika müügi, ostu- ja rendikuulutusi, sirvida Veebiportaalis avaldatud kuulutusi ning kasutada muid Veebiportaalis pakutavaid lisateenuseid.

    1.2. Kuulutuse avaldamiseks peab Kasutaja avama Veebiportaalis omale kasutajakonto.

    1.3. Veebiortaalis on võimalik avaldada nii era- kui ka ärikuulutusi. Erakuulutuseks loetakse eraisiku poolt üles laetud kuulutust, milles müüakse ühte objekti.  Ärikuulutuseks loetakse eraisiku või ettevõtte poolt üles laetud kuulutust, milles müüakse kahte või enamat objekti. Autodiiler jätab endale õiguse kuulutus peatada või eemaldada, kui ärikuulutus on lisatud erakuulutusena.

    1.4. Veebiortaalis avaldatud kuulutus muutub aktiivseks alates kuulutuse eest tasumise hetkest ning mitteaktiivseks kuulutuse peatamisel kliendi poolt või automaatselt ettemaksu perioodi möödudes. Kuulutuste aktiivsena või mitteaktiivsena olekut reguleerib Autodiileri poolt kehtestatud hinnakiri era- ja äriklientidele. 

    1.5. Veebiortaalis müügiks, ostuks või rendiks kuulutatud sõiduki jms müügi jmt lepingute sõlmimine toimub Veebiportaaliväliselt. Kasutajad sõlmivad lepingu omavahel ning vastutavad lepingu nõuetekohase täitmise eest. Autodiiler ei ole Kasutajate vahel sõlmitava lepingu osapooleks ega võta sellega seoses ostja, müüja, rendile andja või rentija ees kohustusi. Muuhulgas ei ole Autodiiler müügi, ostu- või rendikuulutuse avaldanud Kasutaja agent, maakler, esindaja ega edasimüüja.

    1.6. Veebiortaali vahendusel pakub Autodiiler üksnes ostu, müügi- ja rendikuulutuste avaldamise platvormi ning seetõttu ei vastuta Autodiiler Veebiortaalis müüdavate sõidukite, teenuste jms omaduste ja kvaliteedi eest, kuulutuses esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest ega Veebiortaali Kasutajate käitumise eest.

2. Kuulutusele esitatavad nõuded

    2.1. Kasutaja poolt üles laetud kuulutus ja Kasutaja tegevus peab vastama käesoleva Lepingu punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Autodiileril on õigus jätta nõuetele mittevastav kuulutus Veebiportaalis avaldamata või juba avaldatud kuulutus peatada või kustutada. Mitteavaldamise või kustutamise asemel on Autodiileril vastavalt oma vabale äranägemisele õigus (kuid mitte kohustus) kuulutust muuta.

    2.2. Veebiportaalis avaldatud kuulutuse pealkiri peab kirjeldama objekti või teenust (nt objekti või teenuse nimetust) ja ei tohi sisaldada linke muudele võrgulehekülgedele. Objekti müügikuulutuse sisestamise lehel tuleb ära täita väljad objekti kohta ning sisestada õiged müüja või rendiile andja kontaktandmed. Lisavarustuse määramiseks kasuta juba etteantud varustuse märgistamist. Kui loetelust puudub mõni lisavarustus, siis lisa see lisavarustuse lõpus olevasse tekstikasti. Kuulutuse tekstikastis ei ole lubatud esitada linke, mis suunavad konkureerivatele kuulutustele või oksjoni võrgulehtedele, v.a. www.mts.ee ja/või www.wampiiroja.com keskkondadesse suunavad lingid. Muuhulgas ei või erakuulutus sisaldada reklaami, pildina logo ega telefoninumbreid. Ühtlasi on keelatud kuulutuse teksti kopeerimine teiste kasutajate kuulutustest.

    2.3. Kasutajal on lubatud avaldada Veebiportaalis ühe ja sama objekti või teenuse kohta ainult üks kuulutus. Kui Kasutaja soovib lisada sama objekti või teenuse kohta uue kuulutuse, siis tuleb olemasolev kuulutus eelnevalt kustutada.

    2.4. Avaldatud kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole lubatud vahetada välja kuulutuse objekti (s.o. sõidukit või teenust).

    2.5. Kasutajal on keelatud avaldada kuulutuses ebatäpset või eksitavat informatsiooni ning valeandmeid müügi- või ostuobjekti kohta. Muuhulgas ei tohi avaldatav kuulutus ning selle juurde kuuluvad pildid või videod olla sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutada füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale ega toetada õigusvastaseid tegevusi.

    2.6. Kasutaja võib avaldada Veebiortaalis kuulutusi üksnes selliste objektide ja teenuste kohta, mille müümiseks on Kasutajal õigus ja võimalus. Põhjendatud kahtluse olemasolul on Autodiileril õigus kustutada või peatada nendele nõuetele mittevastavad kuulutused.

    2.7. Veebiportaali mis tahes autoriõigustega kaitstud teoste (sh piltide, videote jms) üleslaadimisel, annab Kasutaja Autodiilerile tasuta lihtlitsentsi selliste teoste varaliste õiguste kasutamiseks, sh õiguse teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Veebiportaalis, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Autodiileril on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega Veebiportaali kinnitab Kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad talle ja tal on kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks Veebiportaalis.

3. Kasutaja õigused, kinnitused ja kohustused

    3.1. Käesoleva Lepinguga nõustumisel antakse teile Veebiortaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Te mõistate ja nõustute, et Veebiportaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes Autodiilerile. Nõustute, et Veebiportaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Veebiportaali sisu suhtes.

    3.2. Kasutaja on kohustatud:

       3.2.1. Esitama Veebiportaalis registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;
       3.2.2. Järgima Veebiportaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi. Muuhulgas saab Kasutaja aru, et Autodiileril on õigus igal ajal jälgida Veebiportaalis toimuvaid tegevusi, sh jälgida Kasutajate toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid Lepingu rikkumise tuvastamiseks;
       3.2.3. Tagama, et Veebiportaali kasutamisel esitatud andmed (s.o. eseme ja objektide kirjeldused, fotod, videod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalsed õigused) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
       3.2.4. Tasuma kuulutuse avaldamise eest Autodiilerile tasu, kui see on ettenähtud;
       3.2.5. Veenduma, et tema poolt Veebiportaalis müügiks esitatud objektid ja teenused on lubatud;
       3.2.6. Tagama, et tema poolt Veebiportaali üles laetud fotod, failid või mis tahes muud programmid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Veebiportaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Veebiportaali kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.

    3.3. Kasutajal on keelatud:

       3.3.1. Kasutada Veebiortaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
       3.3.2. Keelitada teisi inimesi ja Veebiportaali Kasutajaid tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
       3.3.3. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
       3.3.4. Saata rämpsposti;
       3.3.5. Kasutada Veebiortaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;
       3.3.6. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Veebiportaali funktsionaalsust või toimimist;
       3.3.7. Moodustada andmebaase või nimekirju Veebiportaali kasutajatest ja andmetest ükskõik millisel eesmärgil;
       
4. Tasu

    4.1. Sõltuvalt avaldatud kuulutuse liigist või valitud lisateenusest võidakse nõuda teilt kuulutuse avaldamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

    4.2. Ärilisel eesmärgil Veebiportaalis kuulutusi avaldaval Kasutajal (nt automüügifirmal) on võimalik endale registreerida partnerkonto mis võimaldab hallata müüdavat autoparki ning arveldada kuupõhiselt. Äriklientidel palume täpsema info saamiseks ühendust võtta e-mailil info@autodiiler.ee või telefonil +372 5679 0001

    4.3. Teenuse eest saab tasuda pangaülekandega kasutades pangalinke või maksekaarti. Kasutaja poolt tasutud ettemaks ei kuulu tagastamisele s.h ka juhul kui portaalis reklaamitud objekt saab müüdud varem kui lõppeb eelnevalt tasutud ettemaks. Kuulutuste eest tasumise mudel võib aja möödudes muutuda ning sellest antakse registreeritud klientidele uudiskirja näol eraldi teada. Võimalikud muudatused tasumise mudelis ei kehti tagasiulatuvalt.

    4.4. Autodiiler jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsetel põhjustel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne.

    4.5. Autodiiler jätab endale õiguse pahatahtlikult tasumata jäetud teenusarved saata menetlemiseks inkassofirmadale ja/või nõuda arvete tasumist taodeldes maksekäsku kiirmenetluse korras Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonnalt mis annab edasise aluse pöörduda otse kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist.

    4.6. Autodiiler jätab endale õiguse keelduda kuupõhisest arveldamisest ettevõtete osas kelle eelnev masksekäitumine on mittekorrektne või kellel on aktiivsed maksehäired v.a juhul kui müügiettevõte on nõus tasuma ettemaksu.

5. Vastutus ja kahju hüvitamine

    5.1. Veebiportaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus või funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Autodiiler ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

    5.2. Autodiiler ei taga ega garanteeri, et Veebiortaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.

    5.3. Autodiiler ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:
       5.3.1. Veebiportaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;
       5.3.2. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Veebiportaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada,
       5.3.3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;
       5.3.4. Mis tahes sisselogimismandaadi avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine, põhjusel, et te pole säilitanud oma mandaadi konfidentsiaalsust;
       5.3.5. Veebiportaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.

    5.4. Autodiiler ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille Veebiportaali kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

    5.5. Veebiportaali Kasutajana nõustute hüvitama meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

    5.6. Autodiiler ei vastuta Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni ja kuulutuste tõele vastavuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Autodiiler kuulutuses esitatud objekti/teenuse kvaliteedi või kvantiteedi eest.

6. Tähtaeg, kasutusõiguse peatamine, lepingu lõppemine

    6.1. Käesolev Leping kehtib tähtajatult.

    6.2. Autodiileril on õigus piirata või peatada Kasutaja ligipääsu Veebiportaalile. Ligipääsu peatamise või piiramise korral kohustub Autodiiler põhjendama kirjalikult Kasutajale Veebiportaali kasutamise peatamise või piiramise põhjuseid enne selle jõustumist. Juhul, kui Veebiportaal tühistab Kasutaja Veebiportaali kasutusõiguse, siis esitab Autodiiler Kasutajale 30 päeva enne kasutusõiguse lõppemist kirjalikult kasutusõiguse lõpetamise põhjenduse. Autodiiler ei kohustu Veebiportaalile ligipääsu lõpetamisel eelnimetatud tähtaega järgima, kui:
       6.2.1. Autodiilerile kohaldub õiguslikult siduv kohustus, mis nõuab, et ta lõpetaks Veebiportaali vahendusel teenuse pakkumise või ta tugineb kasutusõiguse lõpetamisel seadusele;
       6.2.2. Kasutaja on korduvalt rikkunud Lepingut s.h jätnud tasumata arved teenuste eest mida ta Autodiileri Veebiportaalis on tarbinud.

    6.3. Veebiportaalil kui ka Kasutajal on õigus Leping korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Autodiilerl Kasutaja kasutajakonto ning aktiivsed müügi- ja rendikuulutused (nende olemasolul). Lepingu lõpetamisel ei kuulu kuulutuse avaldamise eest ette tasutud tasud tagastamisele.

    6.4. Autodiileril on õigus Leping erakorraliselt lõpetada, edastades Kasutajale sellekohase teate, kui Kasutaja on Lepingut oluliselt rikkunud või pole kõrvaldanud mis tahes Lepingu rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui olete saanud Autodiilerilt vastava teate.

7. Mitmesugust

    7.1. Autodiiler jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada.

    7.2. Asjaolu, et Autodiiler ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et Autodiiler loobub edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.

    7.3. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

    7.4. Kasutajal on õigus esitada Autodiilerile kaebus, kui:
       7.4.1. Kasutajal on alust arvata, et Autodiiler rikub temale õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning rikkumine mõjutab otseselt kaebaja õigusi;
       7.4.2. Veebiortaali kasutamisel esinevad tehnoloogilised probleemid ning need probleemid mõjutavad kaebuse esitajat;
       7.4.3. Autodiiler on piiranud põhjendamatult Kasutaja õigusi või käitunud Kasutaja suhtes muul viisil ebaõiglaselt.

    7.5. Kasutaja saab esitada kaebuse/pretensiooni e-maili aadressil info@autodiiler.ee. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, e-posti aadress ning kaebuse sisu. Autodiiler vaatab kaebuse läbi 5 (kolme) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest ning teatab seejärel kaebajale ettevõttesisese kaebuse menetlemise protsessi tulemustest. Kaebuse mahukuse tõttu võib Autodiiler pikendada kaebusele vastamise tähtaega 5 päeva võrra.

    7.6. Veebiportaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.